SÄKERSTÄLLA ÖPPENHET OCH KORREKT BETEENDE I HELA VÄRDEKEDJAN

 

Kraven på företag när det gäller öppenhet, etiskt och ansvarsfullt beteende samt hantering av mänskliga rättigheter ökar snabbt. Vi vill ta vårt ansvar i detta genom att se till att affärerna sker på ett ansvarsfullt och etiskt sätt och samarbeta med våra leverantörer och affärspartner för att göra det.

För att underlätta utvärderingen av våra leverantörer är vi medlemmar i Business Social Compliance Initiative (BSCI) som ger oss ett ramverk och verktyg för att granska leverantörer och förbättra våra arbetsvillkor hos leverantörer i högriskländer. Vår vd har undertecknat FN:s Global Compact, vilket innebär att vi förbinder oss att tillämpa hållbarhetsprinciper och stödja FN:s mål.

 

Fokusområden

·         Leverantörsprogram för att säkerställa höga sociala, miljömässiga och etiska standarder.

·         Hantering av högriskleverantörer.

·         Spårbarhet i leveranskedjan – genom att alltid veta var våra material kommer ifrån.

·         Kommunicera våra framsteg baserat på data på ett öppet sätt i en hållbarhetsrapport.

  

Mål för 2024

·         Åtgärderna för ansvarsfull upphandling är väl genomförda och fungerar.

·         Uppfattas som en pålitlig partner baserat på väldokumenterade hållbarhetsresultat.

·         Kommunicera öppet om våra hållbarhetsresultat i en kort och tydlig årlig hållbarhetsrapport.

 

Mer information om våra åtgärder och framsteg på detta område hittar du i vår hållbarhetsrapport för 2021 som du kan ladda ner här.

 

Nästa: Attraktiv arbetsplats